Prawo do odstąpienia od umowy

1. W związku z akceptacją Regulaminu - zawarciem umowy na odległość, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 – 5 poniżej, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy.

2. W wypadku odstąpienia od Umowy - Regulaminu przez Użytkownika będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być wysyłane przez Konsumenta do Brokera na adres siedziby firmy t.j. ul. Skarżyńskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.