Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego DOinwestuj.pl

 § 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego DOinwestuj.pl, prowadzonego przez firmę REIW Sp. z o.o. ul. Drzymały 12A lok.6, 60-613 Poznań, KRS 0000995435, NIP 7812041139, zwaną dalej „REIW”.

2. Użytkownik w czasie korzystania z serwisu internetowego DOinwestuj.pl wyraża zgodę na świadczenie usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego DOinwestuj.pl niezbędny jest komputer albo urządzenie mobilne typu smartfon lub tablet oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 § 2

Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Administrator – spółka REIW, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na rzecz Użytkownika.

2. Broker – spółka REIW, która świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz Użytkownika.

3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą prowadzony jest serwis internetowy DOinwestuj.pl, działający w domenie www.doinwestuj.pl.

4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik/Klient - oznacza podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Adres elektroniczny (adres e-mail) - ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalonych przez niego w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do usług w Serwisie.

7. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

8. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem.

9. Konto użytkownika – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika umożliwiające Użytkownikowi pełny dostęp do Serwisu.

10. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z określonych usług w Serwisie.

11. Hasło - ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalonych przez niego samodzielnie w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do konta Użytkownika w Serwisie.

12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (np. składająca oświadczenie woli za pośrednictwem Serwisu lub zawierająca umowę ubezpieczenia).

13. Zamawiający - osoba, która za pośrednictwem Serwisu umawia się na obejrzenie nieruchomości.

14. Kupujący – osoba, która kupuje nieruchomość prezentowaną w Serwisie.

15. Sprzedający – osoba, która sprzedaje nieruchomość prezentowaną w Serwisie.


§ 3

Zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

1. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi, tj. którzy ukończyli 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Szczegółowy opis procesu korzystania z Serwisu znajduje się na stronie Serwisu w zakładce “Jak działa platforma DOinwestuj.pl”.

3. Użytkownik po wybraniu interesującej go inwestycji, elektrowni lub projektu może zadać szczegółowe pytania. W tym celu Użytkownik włącza ikonę „Zapytaj o szczegóły” i w formularzu wpisuje pytania do Brokera.

4. Użytkownik po wybraniu interesującej go inwestycji lub elektrowni może zarezerwować ją. W tym celu włącza odpowiednią ikonę, a inwestycja zostaje dodana do “listy rezerwacji”. Można uzupełnić “listę rezerwacji” (“zobacz jeszcze inne”) lub bezpośrednio przejść do zarezerwowania inwestycji (“lista rezerwacji”). Użytkownik wpisuje swoje dane, wybiera formę płatności opłaty rezerwacyjnej oraz akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i włącza ikonę “przejdź do rezerwacji”. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie opłaty rezerwacyjnej. Rezerwacja będzie ważna przez 3 dni.

5. Korzystanie z Serwisu, przeglądanie ofert, rezerwowanie inwestycji, doradztwo oraz zakup elektrowni i projektów są całkowicie bezpłatne. Broker nie pobiera prowizji od Użytkownika za zakupu. Opłata rezerwacyjna jest przelewana na konto Sprzedającego.

6. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zgłosić swoją inwestycję, elektrownię lub projekt do sprzedaży w serwisie DOinwestuj.pl. W tym celu należy wysłać maila z opisem produktu na adres doinwestuj@doinwestuj.pl lub zadzwonić pod nr tel. 507022291.

7. Zakładanie konta.

a) Użytkownicy mają możliwość rejestracji i utworzenia w ten sposób Konta użytkownika. Świadczenie usług w ramach Konta użytkownika na DOinwestuj.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Respekt, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Respekt jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

b) W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w DOinwestuj.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.

c) W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w DOinwestuj.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z DOinwestuj.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

d) DOinwestuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika Hasła i nazwy Użytkownika osobom niepowołanym.

8. Ryzyko inwestycyjne. Inwestowanie w elektrownie niesie za sobą ryzyko utraty kapitału pomimo, że pozostaje jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania:

a) Inwestycje w elektrownie podlegają prawom rynku i mogą nie przynieść żadnych zysków, przynieść je w wysokości mniejszej niż zakładane lub określane przez Brokera lub też zakup inwestycji może narazić Kupującego na uszczerbek majątkowych,

b) Broker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakup poszczególnych inwestycji, za ich stan, zarządzanie i perspektywy rozwoju, jak i nie jest zobowiązany do rekompensaty Użytkownikowi żadnych szkód związanych z inwestycją.

§ 4

Odstąpienie od Umowy

1. W związku z akceptacją Regulaminu - zawarciem umowy na odległość, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 – 5 poniżej, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy.

2. W wypadku odstąpienia od Umowy - Regulaminu przez Użytkownika będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być wysyłane przez Konsumenta do Brokera na adres siedziby firmy tj. REIW Sp. z o.o. ul. Drzymały 12A lok.6, 60-613 Poznań.


§ 5

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1.Właściciel serwisu DOinwestuj.pl jako usługodawca szanuje Państwa prawo do prywatności i dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności oraz zabezpieczenia udostępnionych danych osobowych („dane osobowe”)

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu DOinwestuj.pl jest REIW Sp. z o.o., ul. Drzymały 12A lok.6, 60-613 Poznań, KRS 0000995435, NIP 7812041139

2. Niniejsza Polityka Prywatności, w tym przetwarzanie danych osobowych opiera się na przepisach prawa w tym  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu:

a/ zapewnianie obsługi Użytkowników, w tym dostosowywanie, wyszukiwanie i przesyłanie szczegółowych ofert dla Użytkowników;

b/ kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi pośrednictwa, dozwolonymi i zoptymalizowanymi działaniami ofertowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

c/ realizację umów w ramach pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i to wyłącznie w zakresie niezbędnych danych uzyskanych w związku z wolą poznania szczegółów oferty i docelowo zawarcia przedmiotowych umów.

4. Właściciel serwisu DOinwestuj.pl przetwarza i przechowuje zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych. Do celów marketingowych wykorzystywane będą jedynie dane osobowe tych osób, które wyraziły na to zgodę. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć: adresów e-mail, imion i nazwisk, numerów telefonów.

 5. Administrator danych osobowych zapewnia poufność powierzanych danych i oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Operator serwisu DOinwestuj.pl zapewnia, że bazy danych serwisu są odpowiednio i racjonalnie zabezpieczone przed wglądem osób niepowołanych, stosując odpowiednie środki techniczne   i organizacyjne. Operator odpowie na wszelkie zapytania  dotyczące aspektów bezpieczeństwa i ochrony zgromadzonych danych osobowych pod adresem mailowym biuro@doinwestuj.pl

6. Użytkownik przekazujący swoje dane poprzez wypełnienie dostępnego w serwisie DOinwestuj.pl formularza, ma prawo do:

a/dostępu do nich, ich weryfikację i modyfikację,

b/ żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c/ sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku woli realizacji tych praw należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem biuro@doinwestuj.pl


§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać telefonicznie pod nr tel.  223508333 albo pisemnie na adres biuro@doinwestuj.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, przedmiot reklamacji (lub opis sytuacji), e-mail, adres do korespondencji.

3. DOinwestuj.pl, zawiadomi składającego reklamację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez REIW.

§ 7

Język stosowany w relacjach z konsumentem

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem, Sprzedającym, Kupującym jest język polski.

 § 8

Prawo właściwe

1. W sprawach dotyczących: świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania Umów na odległość oraz wykonania Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:

- Kodeksu cywilnego,

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów o roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu jest sąd właściwości miejscowej właściwy dla siedziby firmy Respekt.


§ 9

Zmiany regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2023 r.

2. Respekt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Respekt, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie doinwestuj.pl zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.